Edukácia pre pacientov

18. marca 2024
Test na naklonenej rovine (HUTT)
Test na naklonenej rovine (HUTT) je jednoduché vyšetrenie, umožňujúce objasniť príčinu opakovaného kolapsu či krátkodobej poruchy vedomia (synkopa).  Jeho cieľom je nasimulovať stav, ktorý u pacienta […]
30. mája 2022
Vasospastické testovanie acetylcholínom
Čo je to vasospazmus koronárnej artérie? Spazmus je prechodné zúženie koronárnej artérie, ktoré spôsobuje prechodné  nedostatočné okysličenie srdcového svalu. Jeho najčastejším prejavom je bolesť na hrudníku […]
26. septembra 2020
Neurologický program
V spolupráci s neurologickými oddeleniami a klinikami spádových nemocníc realizujeme invazívne vyšetrenia a ošetrenia extra aj intrakraniálnych mozgových artérií v akútnom (ischemické NCPM) ako aj elektívnom […]
26. septembra 2020
Pravostranná srdcová katetrizácia
Jedná sa o vyšetrenie pacientov s akútnym alebo chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorého princípom je meranie tlakových a saturačných kaskád v pravostranných srdcových oddieloch a pľúcnom riečisku.
26. septembra 2020
Implantácia trvalých a hybridných kardiostimulátorov
U pacientov s pomalými poruchami rytmu, ktoré ich ohrozujú na zdraví alebo živote je často jediným riešením kardiostimulácia. Jedná sa o operačné zavedenie stimulačných elektród do […]
26. septembra 2020
Zavádzanie obehových podporných systémov
Ide o zariadenie , ktoré v prípade závažného akútneho srdcového zlyhania, kedy nie je srdce schopné z rôznych príčin prečerpať dostatočný objem krvi napomáha srdcu tento […]
26. septembra 2020
Uzáver uška ľavej srdcovej predsiene
Jedná sa o uzáver časti ľavej srdcovej predsiene v ktorej sa tvoria u rizikových pacientov krvné zrazeniny, ktoré sú často príčinou ischemických mozgových príhod v prípade […]
26. septembra 2020
Uzáver PFO
Uzáver PFO (pretrvávajúcej komunikácie medzi ľavou a pravou srdcovou predsieňou): Jedná sa o uzáver tejto komunikácie dvojdiskovým uzatváracím systémom (u nás Amplatzerov oklúder) u pacientov po […]
26. septembra 2020
Perkutánna koronárna intervencia
Perkutánna koronárna intervencia (PKI). Ide o intervenčné ošetrenie jednak akútne uzatvorenej alebo zúženej koronárnej tepny, ale aj dlhšie vznikajúceho zúženia (stenózy) resp. uzáveru koronárnej tepny. Princípom […]
26. septembra 2020
Periférne intervencie
Realizujeme angiografie a intervencie obličkových tepien, tepien dolných končatín a tepien odstupujúcich z oblúka aorty – krčných tepien a tepien horných končatín.
26. septembra 2020
Frakčná prietoková rezerva
Frakčná prietoková rezerva (FFR – FractionalFlowReserve) – na rozdiel od posudzovania anatomickej závažnosti zúženia koronárnej tepny selektívnou koronarografiou umožňuje táto metodika určiť funkčnú závažnosť angiograficky hraničných […]
26. septembra 2020
Intrakoronárny ultrazvuk a optická koherenčná tomografia
Intrakoronárny ultrazvuk (IVUS) a optická koherenčná tomografia (OCT). Obe metódy slúžia k detailnému zobrazeniu vnútorných anatomických pomerov natívnych koronárnych tepien ako aj k podrobnému posúdeniu výsledkov […]