Oddelenie arytmií a koronárna jednotka


Arytmologická jednotka poskytuje vo svojom spádovom území zdravotnú starostlivosť chorým s prognosticky a hemodynamicky závažnými poruchami srdcového rytmu a zabezpečuje implantáciu trvalých kardiostimulátorov.

Koronárna jednotka poskytuje vo svojom spádovom území zdravotnú starostlivosť chorým s naliehavými, život ohrozujúcimi, kardiologickými stavmi, vyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť, monitorovanie vitálnych funkcií, hemodynamické monitorovanie a kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Špecializácia: kardiológia

Dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako aj v oblasti transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie a komplexnej neinvazívnej kardiologickej diagnostike
MUDr. Lucia Fialková

Vedúci lekár Oddelenia arytmií a koronárnej jednotky

lucia.fialkova@kcnr.sk

Oddelenie má šesť monitorovaných lôžok na dvoch sálach JIS a dvanásť monitorovaných intermediárnych lôžok ktoré sú plne vybavené pre všetky potreby akútnych kardiologických pacientov vrátane invazívneho merania hemodynamických parametrov, umelej pľúcnej ventilácie a podporných obehových systémov. Dispozícia a vybavenie týchto lôžok dovoľuje vykonávať menšie invazívne zákroky priamo pri lôžku.

Každoročne je na tomto oddelení hospitalizovaných viac ako dvetisíc pacientov s akútnymi formami ischemickej choroby srdca (akútny infarkt myokardu, nestabilná angína pectoris), srdcové zlyhávanie, závažné srdcové arytmie alebo pľúcna embólia. Pacientov s najzávažnejšou akútnou formou infarktu myokardu (infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu - "STEMI") je u nás v posledných rokoch liečených najviac na Slovensku (v roku 2019 ich bolo sedemstošesťdesiatosem).

Na arytmologickej a koronárnej jednotke sú hospitalizovaní pacienti:
 • pacienti so život ohrozujúcimi poruchami rytmu (okrem porúch rytmu pri akútnom infarkte myokardu)
 • pacienti indikovaní k trvalej kardiostimulácii, pred a po implantácii
 • pacienti s paroxyzmálnymi supraventrikulárnymi tachyarytmiami za účelom medikamentóznej alebo elektrickej kardioverzie alebo inej impulzoterapie.s akútnymi koronárnymi syndrómami a ich komplikáciami
 • pred a po primárnej a rescue PKI
 • so život ohrozujúcimi poruchami rytmu
 • s arytmiami, vyžadujúcimi urgentnú elektrickú kardioverziu, event. dočasnú kardiostimuláciu
 • s akútnym srdcovým zlyhaním alebo s akútne zhoršeným chronickým srdcovým zlyhávaním
 • s pľúcnou embóliou
 • s tamponádou srdca
 • s disekciou aorty
 • s kardiogénnym šokom.