Funkčná diagnostika

Oddelenie funkčnej vykonáva neinvazívne (tzv. "nekrvavé") vyšetrenie na zhodnotenie funkcie srdca a jeho štruktúry. Medzi základné a najčastejšie používané metódy patrí echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca, ECHO), ktorú možno vykonávať cez hrudník alebo cez pažerák (pri špeciálnych indikáciách). V druhom prípade ide skôr o tzv. semiinvazívnu (čiastočne invazívnu) metódu, kedy je nutné zavedenie žilového prístupu (kanyly) na podanie liekov a zavedenie sondy do pažeráka na presnejšie posúdenie srdcových oddielov.

Špecializácia: kardiológia, Subšpecializácia: echokardiografia
Certifikáty:
2017 EACVI/ESC certifikát transtorakálna echokardiografia
2018 EACVI/ESC certifikát transesofageálna echokardiografia
MUDr. Andrea Andrášová

Primárka Oddelenia funkčnej diagnostiky

andrea.andrasova@kcnr.sk

Niektoré ochorenia vyžadujú zhodnotenie EKG a výkonnosti srdca pri záťaži a posúdenie jeho funkčnej rezervy.Medzi záťažová vyšetrenie srdca, ktoré sa u nás vykonávajú radíme: bicyklovú ergometriu (záťažové EKG) a dobutamínovú záťažovú echokardiografiu.

Zaťaženie srdca možno dosiahnuť fyziologicky (prirodzene) jazdou na bicykli (bicyklovom ergometre) alebo podaním špeciálnych liekov (dobutamínu), ktoré pôsobia na srdce rovnako ako jazda na bicykli. Takto možno dosiahnuť zaťaženie srdca aj u pacientov, ktorí z nejakého dôvodu nie sú vyšetrenia na bicyklovom ergometre schopní.

Pre úplnosť zoznamu neinvazívnych metód je nutné spomenúť ešte Holterovské (24 hodinovej, kontinuálne) monitorovanie EKG a krvného tlaku, ktoré patria medzi základné a bežne dostupné vyšetrenia na našom pracovisku.

V súčasnej dobe je naše echokardiografické laboratórium vybavené najmodernejšími komerčne dostupnými echokardiografickým prístrojmi. Ročne sa tu vykonáva viac ako osemtisícpäťsto ultrazvukových vyšetrení srdca , z toho dvestoštyridsať vyšetrení pažerákovou sondou, deväťstoosemdesiat záťažových EKG vyšetrení, päťstodvadsať EKG Holterov a dvestoštyridsať TK Holterov.

Kontakt