Oddelenia


Kardiocentrum disponuje Ambulantným oddelením, Oddelením funkčnej diagnostiky, lôžkovými oddeleniami, a to Kardiologickým oddelením a Oddelením arytmií a koronárnou jednotkou. Intervenčné diagnostiky a zákroky sa vykonávajú vrámci Oddelenia intervenčnej kardiológie.

Oddelenie funkčnej diagnostiky


Vedúci lekár: MUDr. Alexandra Remenáriková

Oddelenie funkčnej diagnostiky vykonáva neinvazívne (tzv. "nekrvavé") vyšetrenie na zhodnotenie funkcie srdca a jeho štruktúry. Medzi základné a najčastejšie používané metódy patrí echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca, ECHO), ktorú možno vykonávať cez hrudník alebo cez pažerák (pri špeciálnych indikáciách). V druhom prípade ide skôr o tzv. semiinvazívnu (čiastočne invazívnu) metódu, kedy je nutné zavedenie žilového prístupu (kanyly) na podanie liekov a zavedenie sondy do pažeráka na presnejšie posúdenie srdcových oddielov.

Viac info

Kardiologické oddelenia I,II


Primár: MUDr. Andrea Andrášová

Kardiologické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami , ktorých počet prevyšuje tritisíc ročne . Ide o pacientov indikovaných na endovaskulárne angiologické a kardiologické diagnostické a liečebné výkony (napr. pred a po invazívnych vyšetreniach a zákrokoch na koronárnych tepnách, pacienti v akútnom stave, ktorí už nevyžadujú intenzívnu starostlivosť).

Starostlivosť je najmä o pacientov s diagnózami: neakútna forma ischemickej choroby srdca, kardiálne zlyhávanie, chlopňové chyby , kardiomyopatie.

Viac info

Oddelenie arytmií a koronárna jednotka


Vedúci lekár: MUDr. Lucia Fialková

Arytmologická jednotka poskytuje vo svojom spádovom území zdravotnú starostlivosť chorým s prognosticky a hemodynamicky závažnými poruchami srdcového rytmu a zabezpečuje implantáciu trvalých kardiostimulátorov.

Koronárna jednotka poskytuje vo svojom spádovom území zdravotnú starostlivosť chorým s naliehavými, život ohrozujúcimi, kardiologickými stavmi, vyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť, monitorovanie vitálnych funkcií, hemodynamické monitorovanie a kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Viac info

Oddelenie intervenčnej kardiológie


Primár: MUDr. Petr Neugebauer, PhD.

Základným programom a pracovnou náplňou OIK je invazívna diagnostika a liečba akútnych a chronických foriem ischemickej choroby srdca. Vedľajšími programami sú intervenčné riešenia štrukturálnych srdcových chýb, intervenčná diagnostika a liečba chorôb periférneho cievneho riečiska, intervenčná diagnostika a liečba extra aj intrakraniálnych mozgových artérií, invazívna diagnostika pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, OP riešenia pacientov s pomalými poruchami srdcového rytmu.

Viac info