KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.

Špitálska 1, 949 Nitra

ako prevádzkovateľ informačného systému (ďalej len „Kardiocentrum“), poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby

o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov pri telefonických hovoroch

V rámci činností Kardiocentra dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telefonických hovorov adresovaných Kardiocentru.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – najmä pacienti a potenciálni pacienti.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom spracúvania osobných údajov Kardiocentrom pri telefonických hovoroch je čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia, v zmysle ktorého je spracúvanie nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, v zmysle ktorého je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Dôležitá informácia súvisiaca so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s nahraním telefonických hovorov

Kardiocentrum nevyžaduje pri telefonických hovoroch súhlas dotknutých osôb s nahrávaním takýchto hovorov, a to z dôvodu ochrany životne dôležitých záujmov dotknutých osôb, nakoľko povaha činnosti Kardiocentra si vyžaduje okamžité spojenie dotknutých osôb s kvalifikovanými pracovníkmi. V prípade, ak ako dotknutá osoba namietate nahrávanie telefonického hovoru, prosím kontaktuje nás telefonicky, elektronickými prostriedkami alebo poštou.

Kategórie osobných údajov: Nahrávky vytvorené prostredníctvom telefonických hovorov môžu obsahovať rôzne osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nie je možné dopredu jednoznačne vymedziť. Medzi takéto osobné údaje však patria najmä: meno a priezvisko dotknutej osoby, (ii) adresa dotknutej osoby, (iii) popis zdravotného problému dotknutej osoby, (iv) identifikácia preukazu totožnosti dotknutej osoby, (v) dátum narodenia dotknutej osoby, (iv) rodné číslo dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov: Potencionálnymi príjemcami spracúvaných osobných údajov o dotknutých osobách, t.j. nahrávok hovorov  sú (i) Kardiocentrum, (ii) subjekty, ktoré majú právny základ na získanie takýchto osobných údajov buď zo zákona alebo im bolo pridelené rozhodnutím súdu, prípadne iného orgánu, ktorý má právomoc zveriť takéto údaje tretím osobám a (iii) iné subjekty, ktorým udelila dotknutá osoba súhlas na získanie takýchto osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 2 roky.

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v našom informačnom systéme pre konkrétne vymedzený účel, si môžu uplatniť svoje práva, ktoré im prislúchajú v zmysle platných právnych predpisov, a to najmä:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenos svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kardiocentrum prijalo všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

V prípade akýchkoľvek otázok Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: zo@eurotrading.sk