Kariéra


Tešíme sa, že máte záujem stať sa súčasťou nášho kardiocentra.

V prípade záujmu o voľnú pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom na adresu:

personalne@kcnr.sk

alebo poštou na adresu:

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., Personálne oddelenie, Špitálska 6, 949 01 Nitra.

Stručná charakteristika spoločnosti
KARDIOCENTRUM NITRA je špecializovaná nemocnica so špičkovým prístrojovým vybavením a erudovaným tímom zdravotníckych pracovníkov. Je zameraná na liečbu a diagnostiku kardiovaskulárnych chorôb, predovšetkým akútneho koronárneho syndrómu, s nadregionálnym pôsobením pre spádovú oblasť - cca 1 200 000 ľudí.
Počet zamestnancov
100-149 zamestnancov
Kontakt

Kontaktná osoba: Personálne oddelenie

+421376933225

personalne@kcnr.skAKTUÁLNE OBSADZOVANÉ POZÍCIE:Sestra pri lôžku


Lekár neatestovaný / atestovaný

11. januára 2022

PREDPIS LIEKU

8. februára 2021

Nový prístroj v KARDIOCENTRE

EKG Holter , určený na 7 dňové použitie je náš najnovší špičkový prístroj pomáhajúci zlepšovať diagnostiku srdcovo ❤️ cievnych ochorení. 7 dňové Holterovské monitorovanie EKG (kontinuálny […]
21. januára 2021

Poďakovanie

Aj keď celý svet žije pandémiou COVID-19, ostatné ochorenia nevymizli. Robíme maximum pre pacientov, ktorých srdce si dovolilo „štrajkovať“. Preto nás poteší každá pochvala, slovo uznania […]
26. septembra 2020

Neurologický program

V spolupráci s neurologickými oddeleniami a klinikami spádových nemocníc realizujeme invazívne vyšetrenia a ošetrenia extra aj intrakraniálnych mozgových artérií v akútnom (ischemické NCPM) ako aj elektívnom […]
26. septembra 2020

Pravostranná srdcová katetrizácia

Jedná sa o vyšetrenie pacientov s akútnym alebo chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorého princípom je meranie tlakových a saturačných kaskád v pravostranných srdcových oddieloch a pľúcnom riečisku.
26. septembra 2020

Implantácia trvalých a hybridných kardiostimulátorov

U pacientov s pomalými poruchami rytmu, ktoré ich ohrozujú na zdraví alebo živote je často jediným riešením kardiostimulácia. Jedná sa o operačné zavedenie stimulačných elektród do […]
26. septembra 2020

Zavádzanie obehových podporných systémov

Ide o zariadenie , ktoré v prípade závažného akútneho srdcového zlyhania, kedy nie je srdce schopné z rôznych príčin prečerpať dostatočný objem krvi napomáha srdcu tento […]
26. septembra 2020

Uzáver uška ľavej srdcovej predsiene

Jedná sa o uzáver časti ľavej srdcovej predsiene v ktorej sa tvoria u rizikových pacientov krvné zrazeniny, ktoré sú často príčinou ischemických mozgových príhod v prípade […]
26. septembra 2020

Uzáver PFO

Uzáver PFO (pretrvávajúcej komunikácie medzi ľavou a pravou srdcovou predsieňou): Jedná sa o uzáver tejto komunikácie dvojdiskovým uzatváracím systémom (u nás Amplatzerov oklúder) u pacientov po […]
26. septembra 2020

Perkutánna koronárna intervencia

Perkutánna koronárna intervencia (PKI). Ide o intervenčné ošetrenie jednak akútne uzatvorenej alebo zúženej koronárnej tepny, ale aj dlhšie vznikajúceho zúženia (stenózy) resp. uzáveru koronárnej tepny. Princípom […]
26. septembra 2020

Periférne intervencie

Realizujeme angiografie a intervencie obličkových tepien, tepien dolných končatín a tepien odstupujúcich z oblúka aorty – krčných tepien a tepien horných končatín.
26. septembra 2020

Frakčná prietoková rezerva

Frakčná prietoková rezerva (FFR – FractionalFlowReserve) – na rozdiel od posudzovania anatomickej závažnosti zúženia koronárnej tepny selektívnou koronarografiou umožňuje táto metodika určiť funkčnú závažnosť angiograficky hraničných […]